تبلیغات
دانلود پروژه پایان نامه گزارش کارآموزی - اندازه گیری ضرایب فعالیتهای محلول های الکترولیت
 
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : محمد صادق صادقی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دانلود پروژه پایان نامه گزارش کارآموزی
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

این فایل دارای فرمت word می باشد.

موضوع: اندازه گیری ضرایب فعالیتهای محلول های الکترولیت

فهرست مطا لب

فصل اول

روشهای آزمایشگاهی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد و متوسط یونی الكترولیتها

مقدمه

تنزل نقطه انجماد

افزایش نقطه جوش

تنزل فشار بخار

روش استاتیك

روش دینامیك

5- تعادل فشار بخار یا روش ایزوپیستیك

6- روشهای الكتروشیمیایی

6-1- پیلهای الكتروشیمیایی

حلالیت و نفوذ

خلاصه فصل

فصل دوم

تعیین ثابتهای مدل خشكبارچی-ورا و كاربرد آن

مقدمه

مدل پیشنهادی

روش دوم:

پارامتر اندازه یون:

مقایسه نتایج با مدل پیترز

كاربرد معادله پیترز بر روی الكترولیتهای مختلف

بحث و نتیجه گیری

خلاصه فصل

دانلود تحقیق اندازه گیری ضرایب فعالیتهای محلول های الکترولیت

مقدمه

روشهای تجربی متفاوتی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت محلولهای الكترولیت مورد استفاده قرار گرفته است. این روشها به دو بخش تقسیم می شوند بخش اول شامل روشهایی است كه انحراف فعالیت جسم حل شده با معادله گیبس دو هم را اندازه گیری می كند و بخش دوم شامل روشهایی است كه مستقیماً فعالیت جسم حل شده را اندازه گیری می كند. بخش اول شامل چهار روش كه عبارتند از: 1- تنزل نقطه انجماد 2- افزایش نقطه جوش 3- تنزل فشار بخار 4- ایزوپیستیك یا تعادل فشار بخار.

بخش دوم شامل چهار روش: 1- نیروی الكتروموتوری سلهای گالوانی با اتصال مایع 2- نیروی الكتروموتوری با انتقال 3- حلالیت 4- نفوذ از این روشها روش پایداری برای نمكهای كم محلول قابل كاربرد است.

انرژی آزاد گیبس یكی از مهمترین توابع در تعادل فازی است كه برحسب درجه حرارت و تركیب درصد اجزاء تشكیل دهنده محلول است. وقتی كه محلول ما از حالت ایده آل انحراف داشته باشد مثلاً در یك محلول الكترولیت برای تابع انرژی گیبس اضافی داریم:

 

كه با استفاده از تابع انرژی آزاد گیبس اضافی می توان ضریب فعالیت را بدست آورد. در عمل می توان توابع انرژی آزاد گیبس اضافی را اندازه گیری نمود و مقدار آن را از روی مقادیر مربوط به ضرایب فعالیت اجزاء در یك محلول مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

روش دیگر استفاده از مقادیر مربوط به پتانسیل یك پیل الكتروشیمیایی است كه به طور مستقیم اندازه گیری این پتانسیل ها منجر به تعیین ضرایب فعالیت متوسط و منفرد یونی در یك محلول الكترولیت می شود. برای یك محلول سه سازنده ای ارزیابی ضرایب فعالیت متوسط و منفرد یونی بسیار پیچیده تر از ارزیابی این ضرایب در محلولهای دو سازنده ای است.

با اینكه پیترز]100[در سال 1979 گفته بود كه بواسطه اثرات فضایی بارهای الكتریكی ضرایب فعالیت منفرد یونی قابل اندازه گیری نیست و یا حداقل با روشهای معمولی نمی توان این كمیت را اندازه گیری كرد اما در سال 1996 خشكبارچی- وار ]94[روشی را برای اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد یونی ارائه دادند كه بعداً توسط تقی خانی و همكارانش توسعه داده شد و برای اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد یونی سیستمهای دو سازنده ای استفاده شد ]148[.

مطابق قاعده فازها:

 

زمانی كه یك نمك غیرفعال در آبی كه گازهای محلول در آن خارج شده است در یك درجه حرارت مشخص حل می شود دو درجه آزادی در شرایطی كه دو فاز به یك تعادل ترمودینامیكی می رسد حاصل می شود. نمك و یونهای تشكیل دهنده آن و آب چهار ذره را تشكیل می دهند بنابراین (N=4). در حالی كه یك تعادل شیمیایی (R=1)با یك نسبت مشابهت یونها (S=1)وجود دارد پس دو درجه آزادی حاصل می‌شود. البته این دو درجه آزادی، در شرایطی است كه از تجزیه یونی صرف نظر شود و تنها مولكولهای آب و نمك در نظر گرفته شود. پس متغییرهای شدتی كه تغییر می كند، دو متغییر شدتی می باشد. همچنین متغییرهای شدتی قابل اندازه گیری شامل فشار، درجه حرارت و غلظتهای شركت كننده در تعادل می باشد. بنابراین برای یك سیستم الكترولیت دو سازنده ای كه در آن فاز بخار حلال خالص می باشد.

اندازه گیری فعالیت حلال به عنوان تابعی از غلظت در یك درجه حرارت مشخص می تواند جهت محاسبه ضرایب فعالیت منفرد و متوسط یونی الكترولیت با استفاده از معادله گیبس- دوهم مورد استفاده قرار می گیرد. حالت تعادل شدتی یك فاز منفرد با دو سازنده توسط سه متغییر شدتی مورد بررسی قرار می گیرد.

اندازه گیری متغییرهای زیاد منجر به مطالعه بیشتر بر روی سیستم می شود و استفاده از معادله گیبس- دوهم را جهت كنترل تطابق پذیری ترمودینامیكی ممكن می‌سازد. همچنین استفاده از مقادیر مربوط به ضرایب فعالیت متوسط و منفرد یونی یك الكترولیت در یك محلول دو سازنده ای متشكل از یك الكترولیت و حلال می‌تواند منجر به محاسبه ضرایب فعالیت حلال شود كه این عمل با استفاده از معادله گیبس- دوهم صورت می گیرد و از ضرایب فعالیت حلال، ضریب اسموزی محاسبه می شود.

بحث و نتیجه گیری

جهت تخمین ضریب فعالیت مدلهای گوناگونی ارائه شده است. كه بعضی از این مدلها دارای هم خوانی خوبی با نتایج تجربی و بعضی هم قابل مقایسه با نتایج تجربی نیست. در این پایان نامه یك مدل تئوری كه پایه و اساس آن از مدل پیترز می باشد برای تخمین ضرایب فعالیت محلولهای الكترولیت (حدود 182 محلول الكترولیت) به كار بردیم و با مقایسه با نتایج تجربی بهترین مقادیر برای پارامترهای قابل تنظیم این مدل را بدست آوردیم همچنین درصد خطا را نیز بیان كردیم و همانطور كه دیدیم كمترین درصد خطا برای الكترولیتهای مختلف بدست آمد (جداول 6-1، 6-2 و 6-3) و همانطور كه می بینیم این مدل برای تخمین بهترین نتایج را می دهد و یك مدل قابل مقایسه با نتایج تجربی می باشد. بعد ما ضریب اسموزی را با استفاده از مقادیر پارامترها برای هر الكترولیت محاسبه كردیم و دیدیم كه این نتایج نسبت به نتایج بدست آمده برای ضریب فعالیت هم خوانی كمتری با نتایج تجربی دارد پس آمدیم یك مدل دیگر را امتحان كردیم كه مقدار پارامتر اندازه یون (p)را هم به عنوان یك پارامتر قابل تنظیم در نظر گرفتیم اما با توجه به این كه نتایج بدست آمده نتایج خوبی نبود و برای بعضی از الكترولیتها با نتایج تجربی خیلی فاصله داشت با توجه به این مسئله و همچنین با استفاده از مدل دبای- هوكل، در مورد پارامتر اندازه یون به این نتیجه رسیدیم كه مقدار پارامتر اندازه یون نمی توان هر مقداری داشته باشد و برای الكترولیتهای مختلف مقادیر نزدیك به هم داشته باشد یعنی مقادیری در حدود 9 كه در مدل خشكبارچی- ورا برای (p)در نظر گرفته شد البته این مقدار برای همه الكترولیتها 9 نمی باشد بلكه مقادیر در حدود 9 بدست می دهد كه ما این مقادیر را برای چند الكترولیت و با روشی كه برگرفته از مدل دبای- هوكل بوده محاسبه كردیم.

مشاهده كردیم كه مقادیر pنمی تواند برای الكترولیتهای مختلف خیلی متفاوت باشد. در پایان هم درصد خطای بدست آمده از مدل نسبت به نتایج تجربی با درصد خطای بدست آمده از مدل پیترز با نتایج تجربی مقایسه شده است كه می بینیم مقادیر درصد خطا برای مدل در بیشتر موارد نسبت به مدل پیترز كم می باشد پس این مدل، یك مدل خوب برای محاسبه الكترولیتها و همچنین یك مدل نسبتاً خوب برای ضریب اسموزی می باشد.

خلاصه فصل

در این فصل مدل خشكبارچی- ورا برای تخمین ضریب فعالیت به كار بردیم، و همچنین مقادیر پارامترهای این مدل و درصد خطای این مدل نسبت به نتایج تجربی ارائه گردید. توضیحاتی درباره این مدل و چگونگی كاربرد آن برای الكترولیتهای مختلف ارائه شد. همچنین توضیحاتی در مورد مول پیترز و معادلات مدل پیترز بیان شد. همچنین درصد خطای بدست آمده با مدل پیترز نسبت به نتایج تجربی با درصد خطای بدست آمده از مدل با نتایج تجربی نیز مقایسه شده است همچنین مقادیر ضرایب اسموزی محاسبه شده با مدل و با مدل پیترز نیز ارائه گردید و با هم مقایسه شد.

دانلود تحقیق اندازه گیری ضرایب فعالیتهای محلول های الکترولیت

نوع مطلب : پروژه پایان نامه تحقیق، 
برچسب ها : كاربرد معادله پیترز بر روی الكترولیتهای مختلف، خرید مقاله تعادل فشار بخار یا روش ایزوپیستیك، در مورد اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 12 شهریور 1397 07:11 ق.ظ

Great info, Thanks!
cialis 5 mg acheter cialis meilleur pri cialis et insomni import cialis price cialis best 5 mg cialis pharmacie en ligne precios de cialis generico try it no rx cialis ou trouver cialis sur le net cialis vs viagra
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:22 ب.ظ

Well spoken genuinely. !
cialis price thailand cialis side effects cialis lowest price cialis daily cialis dose 30mg order a sample of cialis does cialis cause gout cialis dose 30mg cialis 5 mg para diabeticos free cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:33 ق.ظ

Fantastic advice. Cheers.
viagra generic buy sildenafil viagra buying viagra ireland buy real viagra online without prescription how to buy viagra viagra tablets buy online buy viagra online forum buy viagra super active honest place to buy viagra viagra online purchase
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:18 ب.ظ

Regards! I enjoy it!
cialis pills in singapore cialis 5mg tadalafil cialis kaufen wo cialis alternative cialis pas cher paris cialis cost ou trouver cialis sur le net comprar cialis 10 espa241a cialis professional from usa
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:41 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis qualitat cialis tablets we like it cialis price cialis canadian drugs cialis uk sublingual cialis online cialis 20mg side effects of cialis venta cialis en espaa link for you cialis price
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:55 ب.ظ

You have made your stand extremely effectively..
cialis online nederland cipla cialis online cialis sicuro in linea cialis rckenschmerzen cialis 5 effetti collaterali canadian cialis cialis 20 mg cut in half cialis 30 day trial coupon cialis reviews we choice cialis pfizer india
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:52 ب.ظ

Lovely postings. With thanks!
buy uk viagra buy sildenafil online cheap buy pharmacy online buy viagra from uk buying viagra uk buy viagra super active online where can we buy viagra buy viagra overnight delivery where can i buy viagra safely online buy generic viagra paypal
شنبه 4 فروردین 1397 06:07 ق.ظ

Thanks, I like this.
safe dosage for cialis we choice cialis uk generic cialis with dapoxetine generico cialis mexico link for you cialis price buy cialis sample pack generic cialis review uk cialis cipla best buy cialis sicuro in linea can i take cialis and ecstasy
دوشنبه 28 اسفند 1396 11:39 ق.ظ

Many thanks! I appreciate it.
ou trouver cialis sur le net cialis savings card costo in farmacia cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis pills price each cialis arginine interactio cialis coupon we choice free trial of cialis cialis australia org cialis 5mg billiger
شنبه 25 شهریور 1396 04:07 ق.ظ
It's awesome in favor of me to have a site, which is valuable for my
know-how. thanks admin
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب